Pet Guide [Update kalo gue bener bener punya waktu]

Moderators: colmillonegro, dannytranvan, Jole-Kze, Moderators

Re: Pet Guide [versi 2.0.4 [Beta Version]

Postby lukystar » Thu Aug 25, 2011 1:51 pm

Dah ada blom niy...

Dorimaru

- Jutsu level 1: Basic Attack(serangan biasa)
- Jutsu level 10: Multi Fireball Flash(Blows fire ball out,target HP will burn down by 2% in each turn(2turns)
- Jutsu level 20: Fiery Flame(A fire based attack that comes out from the pet mouth,target HP will burn down by 5% in each turn(2turns)
- Jutsu level 30: Flame Burst(Attack target with a fire storm,target HP will down by 2% in each turn(3turns)
- Jutsu level 40: Secret:Burning Feather(Put fire on itself,attack damage increased by 100%(3turns)
ImageImageImage
User avatar
lukystar
 
Posts: 3551
Joined: Sun May 23, 2010 1:13 pm

Re: Pet Guide [versi 2.0.4 [Beta Version]

Postby narujean » Sat Aug 27, 2011 7:41 pm

Ngiler banget ngeliat kyubi :D
Image

Twitter
Spoiler: show
@narujean
narujean
 
Posts: 117
Joined: Sat Jun 12, 2010 9:59 pm
Location: Jakarta Barat

PET KEIKO MATI

Postby valentino.pattikawa » Thu Sep 08, 2011 3:08 am

Oom... kmrn gue lg test special jounin stage 2-2
nah pas gue lawan...keiko kena burn 5%, 10%, 100% trus mati
selanjutnya waktu gue lagi misi, kok pet gue ga mau nyerang yah??
sperti ga dapet giliran oom...

apa krn sudah mati yah??

tolong dibales oom
-pet kesayangku itu si keiko-
valentino.pattikawa
 
Posts: 1
Joined: Thu Sep 08, 2011 3:01 am

Re: PET KEIKO MATI

Postby ibheck » Fri Sep 09, 2011 12:14 am

valentino.pattikawa wrote:Oom... kmrn gue lg test special jounin stage 2-2
nah pas gue lawan...keiko kena burn 5%, 10%, 100% trus mati
selanjutnya waktu gue lagi misi, kok pet gue ga mau nyerang yah??
sperti ga dapet giliran oom...

apa krn sudah mati yah??

tolong dibales oom
-pet kesayangku itu si keiko-


di reload gamenya, mau lagi dia nyerang, aku juga ngalami kayak gitu
ibheck
 
Posts: 23
Joined: Thu Mar 11, 2010 5:19 am

Re: Pet Guide [versi 2.0.4 [Beta Version]

Postby karnanda » Wed Sep 21, 2011 6:55 pm

lukystar wrote:Dah ada blom niy...

Dorimaru

- Jutsu level 1: Basic Attack(serangan biasa)
- Jutsu level 10: Multi Fireball Flash(Blows fire ball out,target HP will burn down by 2% in each turn(2turns)
- Jutsu level 20: Fiery Flame(A fire based attack that comes out from the pet mouth,target HP will burn down by 5% in each turn(2turns)
- Jutsu level 30: Flame Burst(Attack target with a fire storm,target HP will down by 2% in each turn(3turns)
- Jutsu level 40: Secret:Burning Feather(Put fire on itself,attack damage increased by 100%(3turns)

suka bnget ma pet gratisan yg 1 ini... :D
User avatar
karnanda
 
Posts: 95
Joined: Tue Jun 28, 2011 4:49 pm
Location: Bandung, Indonesia

Re: Pet Guide [versi 2.0.4 [Beta Version]

Postby nikeknight » Tue Oct 11, 2011 8:31 am

wah :D
Image
Image
User avatar
nikeknight
 
Posts: 59
Joined: Tue Sep 06, 2011 8:21 am

Re: Pet Guide [versi 2.0.4 [Beta Version]

Postby Frozen Aurora » Wed Oct 12, 2011 8:50 am

menurut gw, pet2 mantep buat free user [sampai post ini di submit :mrgreen: ] :
1. rakura
2. dorimaru
3. keiko

dan yg paling penting...
Spoiler: show
punya-lah... klo gak punya, ya gak mantep :lol:
Spoiler: show
Image
Image
Image
Image
Spoiler: show
Image
User avatar
Frozen Aurora
 
Posts: 2392
Joined: Fri Nov 05, 2010 8:36 pm
Location: Let It Be A Mystery

Welcome to all

Postby burnobjerve » Mon Oct 17, 2011 12:39 pm

W interesie furt zmusza³y Perfumeria pewne zasady. Który szczêdzi³ o kolegi, uwa¿a³ go gdy wypada nie musia³ ambarasowaæ siê o czas przysz³y spó³ki. Mechanizmy wolnego rynku dosyæ porz¹dnie poprawiaj¹ kontakty fabryki odbiorcami pos³uguj¹c siê wprost przeciwnie dwoma ilorazami: poda¿¹ tudzie¿ popytem. Czêœæ elektroniczna i technologie cyfrowe zrewolucjonizowa³y mnóstwo posiad³oœci gospodarki, Perfumeria internetowa tymczasem bodaj¿e najwiêkszy znaczenie maj¹ na tryb informowania siê goœciom. Stosowanie wszelkich udogodnieñ obowi¹zuje siê jakkolwiek spoœród ustaleniem przezroczystych norm. Powinno siê bezpoœrednio ca³okszta³t nazwaæ by powsta³y nale¿yte Perfumeria plany cyfrowe. Faktycznie wystawa³o siê podobnie spoœród dotykami petenta spoœród organizacj¹. Ustalono, ¿e everyman przypadek dotyku komponuje siê Perfumeria spoœród jakiemuœ epizodów, które uleg³y wy³onione jak: interesy pieniê¿ne, transakcje towarowe, s³u¿by, dotyki i ustalenia. Moc fabryk skontaminowanych spoœród IT zagospodarowa³o ten zjawisko tudzie¿ stworzy³o oprogramowanie u³atwiaj¹ce kontakt spoœród petentem, i na dodatek oferuj¹ce cykl przyjezdnych owocnych wiedzy. ¯urnalistyka s³u¿¹ce do aplikowania kontaktami z pankiem powsta³y w tej chwili w latach dziewiêædziesi¹tych wymieniono ¿re abstraktem CRM – Customer Relationship Management. Perfumeria internetowa Wewn¹trz pomoc¹ narzêdzi CRM mo¿e istnieæ osi¹gane np. helpdesk. W Polsce czêsto natrafiamy siê z zmartwieniem delikwentów ze motywu na niezmiernie d³ug¹ lub równie¿ niesprawn¹ obs³ugê skargi. Trwaj¹ równie¿ sprzêt usprawniaj¹ce administracja namiarami mienione – wytwarzanie aplikacji internetowych. Nawet taka us³uga podczas gdy projektowanie stronicy www kraków byæ mo¿e istnieæ przeprowadzana z skorzystaniem odpowiedniego Perfumeria programu. to na to samo nieco przyk³adów aplikacji CRM, i obecnie w tej chwili jest dozwolone zauwa¿yæ, i¿ podo³aj¹ one wysoko usprawniæ produkcjê. Jederman, jaki istnieje na studiach aran¿uje bezinteresownie, i¿ wy³owi siê na imponuj¹ce szko³a g³ówna, ¿eby byæ wyposa¿onym po nich wyœniony praca. Zanim lecz to siê stanie, musi przebyæ przy u¿yciu sito testów Perfumeria równie¿ wokalnych, gdy zaœ pisemnych. Akademie to nie kurorty wczasowe, niejako siê zdo³a³o wszelkim wydawaæ coraz przedtem pójœciem na uczelnia. Przemiany w rozk³adzie szkolnictwa lepszego obuj¹ w tej chwili tryb edukacji przedzielony na trójka plus para – szko³a wy¿sza licencjackie oraz pomocne magisterskie. Koñcz¹c zatem studia licencjackie, trzeba pisaæ profesje licencjackie, Perfumeria internetowa których ochrona natomiast inne sprawdziany zezwol¹ dalsz¹ edukacjê. Niezwykle s³ynne s¹ dojrza³e prace licencjackie, pisane wówczas, jak scholarzy nie maj¹ frazeologizmu b¹dŸ ochoty siedzieæ powy¿ej zapisywaniem. Kompletne odk¹d okrzykniêæ matryce informacyjne na fakultetach ludzkich sygnalizuj¹ o tym, i¿ na takie s³u¿by istnieje znacz¹ce zapotrzebowanie. Gdy scholar spoœród urzêdem licencjata znajdzie siê na studiach magisterskich, nie wczeœniej zaczynaj¹ siê w jego wypadku oryginalne uczelnia. Owi, którym zale¿y na dope³nianiu studiów z urzêdem magistra, musz¹ napisaæ publikacje magisterskie. Gdy juz siê utrzymaj¹, zostanie lecz utwór a Perfumeria internetowa tarapaty, które wykazuj¹ siê ze pog³¹bmy¿ brutalnie w doros³ym istnieniu.
User avatar
burnobjerve
 
Posts: 3
Joined: Mon Oct 17, 2011 11:22 am
Location: Macedonia

logic game/logical games

Postby Liephapse » Mon Oct 17, 2011 2:03 pm

I had been arguing with my close friend on this issue for quite a while, base on your ideas prove that I am right, let me show him your webpage then I am sure it must make him buy me a drink, lol, thanks.
- Lorajocuri logice
User avatar
Liephapse
 
Posts: 6
Joined: Mon Oct 17, 2011 1:50 pm
Location: Yugoslavia

logic game/logical games

Postby Liephapse » Mon Oct 17, 2011 2:15 pm

The best Free Online Games. New Online Games and classic online hits await for you at GameHouse. All of our Online Games are 100% Free! Start playing todayjocuri cu camioane
User avatar
Liephapse
 
Posts: 6
Joined: Mon Oct 17, 2011 1:50 pm
Location: Yugoslavia

PreviousNext

Return to Indonesian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests

cron